Een fabrikant van paraffine in Engeland, de heer JAMES YOUNG, erkennende, dat hij door de wetenschap rijk geworden is, heeft onlangs op Eene edele wijze zijn schud aan haar trachten te betalen. Hij heeft aan de universiteit van Anderson eene som van 20 000 pd. sterling geschonken om daarvoor een professoraat in de technische chemie op te rigten en tevens daaruit eenige beursen te betalen. De heer W. H. PERKIN reeds tot professor benoemd.