Timbooktoe, de stad der woestijn, in geheel Noord-Afrika beroemd als haudelsplaats en als zetel der Mohamedaansche geleerdheid, is bij de Europeanen niet alleen berucht door de godsdienstige en staatkundige twisten der bewoners, maar ook door den moord gepleegd op den Engelschen majoor LAING en door de groote moeijelijkheden, die de bekende reiziger dr. BARTH aldaar te overwinnen had. Deze aan den noordelijken rand van het Nijldal gelegen stad is voor Europesche reizigers bijna ongenaakbaar, zoodat met uitzondering van een Fransch officier ALIUN SOL genaamd, die tot het islamisme was overgegaan en uit Senegal Timboektoe bezocht, geen christen het heeft gewaagd deze stad te betreden, uitgenomen BARTH. Een jood uit Marokko evenwel, de rabbijn MORDOCHAÏ-ABY-SEEUR, heeft eenige malen de onherbergzame stad bezocht en in zijne avontuurlijke levensbeschrijving van zijne reizen verslag gegeven, waaruit wij het volgende putten. MORDOCHAÏ werd te Akka, zuidwestelijk van Marokko, geboren uit arme israëlitische ouders. Reeds als knaap van negen jaren besloot hij, door een onwederstaanbaren lust tot reizen gedreven, de wijde wereld in te gaan; zonder geleide en geheel van geld ontbloot reisde hij gedurende drie jaren over Mogador, Tanger, Gibraltar, Marsseille, Salonichi, Konstantinopel, Smyrna en Jaffa, naar Jerusalem, waar hij na verloop van vier jaren door ijverige studie er in slaagde den graad van rabbijn te erlangen. Als onderwijzer vertoefde hij vervolgens een jaar te Aleppo, drie jaren in Syrië en Egypte en een gelijk aantal in Tunis en Algerië. Ten slotte bleef hij vier jaren als leeraar in het Hebreenwsch in Algiers zelf en keerde van daar in het jaar 1858 over Mogador naar Akka terug. Hier vond hij zijn ouden vader en broeders in nog behoeftiger toestand dan vroeger en nam diensvolgens het besluit voor hen te werken en te trachten door handel te drijven in zijne en hunne behoeften te voorzien. Hij kocht een partij waren ten bedrage van 500 gulden en begaf zich nog in hetzelfde jaar 1858 met zijnen jongsten broeder ISAäC op weg naar Timboektoe.