In het Engelsche tijdschrift Nature, 1871, n° 23, vindt ,em de volgende opgaven aangaande de geldsommen, die in Engeland jaarlijks aan eenige der voornaamste wetenschappelijke inrichtingen worden besteed; Te zamen bedragen deze sommen bijna 3 millioen gulden! En daaronder zijn niet begrepen de talrijke subsidiën, die verleend worden aan de universiteiten, alsmede aan de inrichtingen van bijzondere personen, noch de huurwaarde der vele gebouwen en tuinen, welke lands eigendom zijn, maar waarin verschillende geleerde genootschappen hunne vergaderingen houden, of welke voor zoölogische tuinen dienen.