Toen voor eenige jaren een spoorweg word aangelegd door de vruchtbare bouwlanden van Winschoten naar de Nieuwe Schans, vreesden de liefhebbers van de jacht dat van dit aan hazen zoo wildrijk veld, door het ongekend rumoer van den spoortrein, het schuwe wild zich zou verwijderen, om in rustiger velden zich te gaan legeren. Die vrees is gebleken ongegrond te zijn geweest, en, hoe zonderling, juist het tegenovergestelde heeft plaats. De meeste hazen houden zich op in de onmiddellijke nabijheid van den spoorweg. Indien de jagers elders weinig wild opdoen, loopen zij daar de kampen af die grenzen aan ’t spoor, en meestal zien zij hunne liefhebberij door eene flinke vangst bevredigd. Dit is een feit dat berust op eigen ondervinding.