Variatien in de middellijn der zon. — Op grond van een aanmerkelijk getal van bepalingen van de middellijn der zon door P. ROSA aan het observatorium te Rome, komt P. SECCHI tot het besluit, dat de middellijn niet standvastig dezelfde is. Zij wisselt tusschen 32’ 1” 5” en 32’ 4” 5”, Dit verschil van 3’ is grooter, dan dat het aan fouten der waarneming kan worden toegeschreven. Ook vond CACCIATORE te Palermo op denzelfden tijd een minimum van de zonsmiddellijn, waarop het te Rome werd waargenomen. Uit eene vergelijking met de waargenomen vlamuitsteeksels en vlekken, bleek dat in het algemeen op de dagen, wanneer deze laatste het grootst zijn, de zonsmiddellijn het kleinst is. ( Compt. rendus 9 Sept. 1872, p. 606). HG.