Een nieuw middel om den afstand der sterren te meten. — In de jongste vergadering der British Association opperde professor TAIT het volgende denkbeeld om langs spectroskopischen weg den afstand der sterren te meten. Wanneer van twee sterren, die eene dubbelster uitmaken, de eene om de andere draait, dan zullen zij met gelijke snelheid zich van de aarde verwijderen of tot deze naderen, wanneer beide elkander bedekken, maar wanneer zij zich gescheiden vertoonen, zullen de snelheden verschillen. Nu kan men de snelheid bepalen door de verplaatsing der strepen in hun spectrum te meten; het verschil in die verplaatsing geeft de hetrekkelijke snelheid van elke ster in verhouding tot elkander; deze snelheid, in verhand met den duur van den omloop, veroorlooft de grootte der baan, en daaruit den afstand van de ster tot de aarde, te berekenen. HG.