Eone mededeeling, op bl. 75 van het Wetenschappelijk Bijblad van den vorigen jaargang, omtrent oen eenvoudig middel om den vaak zeer hinderlijken weerklank in kerken en andere groote lokalen weg te nemen of althans te verminderen, heeft aanleiding gegeven tot eene te ’s Gravenhage genomen, goed geslaagde proef. De heer J. DE WITTE van CITTERS schrijft ons daarover het volgende: “In de lokalen der openbare school in de Nieuwe Schoolstraat heerschte een zeer hinderlijke echo, misschien ook doordat zij te hoog zijn, meer dan vijf meters. Nu zijn op ongeveer een meter afstand van de zoldering draden van breikatoen gespannen, zoodat zij vierkanten vormen van een halven meter zijde. Hoewel daardoor nu wel niet alle hinderlijke klank geheel is weggenomen, is de verbetering, vooral in de twee kleinste kamers, toch zeer merkbaar. Bij het zingen der kinderen b. v. klonk elke noot op zeer onaangename wijs door de volgende heen; nu hoort men ze alle afzonderlijk.”