Sedert eenigen tijd bevinden zich te Parijs twee meisjes, welker lichamen nog sterker zamenbangen dan die der bekende Siameescbo tweelingen, welke onlangs gestorven zijn. Do heer paul bertheeft omtrent haar, aan de Société anthropologique, het volgende medegedeeld. “Millte-ctiristine is 22 jaren oud. Zij is geboren in Znid-Carolina. Haar vader was een neger, haar moeder eene mulat. Haar huid is bronskleurig. De beide lichamen zijn voreenigd op de hoogte dor lendenworvels. Do beide heiligbeenderen zijn aan elkander gehecht on de koekoeksbeenderen tot oen enkel stuk vergroeid, maar de beide bekkens zijn overigens geheel gescheiden. In de beide onderste ledematen bestaat eene volkomen gemeenschappelijkheid van het gevoel. Echter is de gewaarwording niet geheel gelijk. Bij de eene der beide zusters is do gewaarwording van den gevoelsindruk scherp en juist , bij de andere minder scherp, verward en soms geheel onzeker. Boven de plaats der veroeniging is do gevoeligheid gescheiden. Het bowoegvermogon der onderste ledematen is niet gemeenschappelijk. Hot rechter hoofd zendt het wilsbovel uitsluitend naar de beide rechter, het linker hoofd naar de beide linker beenen. De beide harten slaan gelijktijdig, doch met oen gering verschil in de snelheid, hetgeen zich ook openbaart aan de polsslagader, terwijl daarentegen de beide voetslagaders volkomen gelijk kloppen. Wat die gewaarwordingen betreft, waaromtrent zij zelve slechts kunnen berichten, zoo zeggen zij dat, wanneer een harer hoofdpijn heeft, ook de andere weldra daaraan lijdt. Het schijnt dat, toen zij nog aan de borst harer moedor waren, de honger der eene zich stilde wanneer de andere zoog. Thans echter is dit niet meer hot geval.