Het getal der slachtoffers van den beet van vergiftige slangen is in Engelsch-Indië overgroot. Volgens eene mededeeling in de Pall Mall Gazette, overgenomen in het tijdschrift Nature, 22 December 1870, bedraagt hun jaarlijksch getal alleen in de presidentie Bengalen 11.416, en volgens eene andere mededeeling, in hetzelfde tijdschrift van 16 Februarij 1871, wordt het geheele getal personen, die jaarlijks in Engelsch-Indië aan de gevolgen van den beet van vergiftige slangen sterven, op 40.000 geschat, d. i. meer dan 100 per dag. Reeds voor eenige jaren heeft de regeering premiën voor het vangen en dooden van vergiftige slangen uitgeloofd, maar dien maatregel weder ingetrokken, uit hoofde van de groote som, die daarvoor moest worden uitgekeerd. Alleen in het kleine district Bancora werden dagelijks omstreeks 1200 vergiftige slangen aangebracht, en hoewel de premie slechts drie tot zes pence bedroeg, kostte dit aan de schatkist in twee maanden tijds niet minder dan 10.000 pd. st. of 120.000 gulden.