Doorgangen van Venus achter de zon. — De heer PH. BRETON heeft het denkbeeld geopperd om ook van de doorgangen van Venus achter de zon partij te trekken. De laatste waarnemingen hebben namelijk geleerd dat het zonlicht in de atmospheer van Venus eene breking ondergaat. Dit zelfde zal ook geschieden wanneer de planeet op het punt is achter de zon te verdwijnen en wanneer zij weder aan de andere zijde te voorschijn komt. Natuurlijk moeten de punten waar dit plaats zal hebben vooraf zoo na mogelijk bepaald worden, om er den kijker op gericht te houden en het oogenblik waar te nemen waarop zich het verschijnsel vertoont. De eerstvolgende doorgang van Venus achter, de zon zal plaats hebben in 1878. Daarop volgen, telkens, met een tusschentijd van acht jaren, nog vier zulke doorgangen, de laatste in December 1910, waarna men twee eeuwen zal moeten wachten eer er weder eene reeks van acht of negen zulke doorgangen van Venus achter de zon zullen plaats grijpen, wederom met tusschentijden van acht jaren. In hetzelfde tijdbestek zal Venus slechts tweemaal vóór de zon voorbijgaan. Blijkt deze handelwijze uitvoerbaar te zijn, dan is er dus geen tijd te verliezen. (Revue scientif. 28 Aug. 1875 p. 218). HG. De komeet van December 1872. — Onze lezers zullen zich herinneren, dat op het ontvangen telegram van Prof. KLINKERFUES, het vermoeden uitdrukkende dat, bij den merkwaardigen meteoorzwerm op 27 November 1872, de komeet van Biela daarmede in verband had gestaan, POGSON te Madras op den 3 en 4 December werkelijk een teleskopische komeet ontdekte, die men voor een der hoofden van de Bielasche komeet meende te mogen houden. Uit de later in haar geheel bekend geworden waarnemingen van POGSON heeft nu echter Prof. BRUHNS te Leipzig door berekening aangetoond, dat dit bezwaarlijk kan worden aangenomen. De elementen van beide kometen verschillen te zeer. Bovendien is daaruit gebleken dat de POGSONsche komeet een retrograden loop heeft, terwijl die van de Bielasche komeet direkt is. (Nature, 27 May 1875, p. 67). HG.