Zuurstof in de zon. — De aanwezigheid hiervan, en met waarschijnlijkheid ook die van stikstof, is door professor DRAPER langs den spectraal-analytischen en photographischen weg aangetoond. Volgens hem brengt de zuurstof in het zonnespectrum lichte streepen te weeg, die samenvallen met dergelijke heldere strepen in het spectrum, dat sterke elektrische vonken tusschen ijzer en aluminium overspringende in de lucht of in zuurstof geven. Ten einde de identiteit dier beiderlei strepen duidelijk in het oog te doen vallen, heeft hij beide spectra boven elkander en zich aaneensluitende gephotographeord en een fraaien door albertotypie verkregen afdruk hij zijn opstel gevoegd. Tevens doet hij opmerken dat door deze ontdekking de theorie van het zonnespectrum eenige wijziging moet ondergaan. Hieromtrent en omtrent de wijze waarop de proeven gedaan zijn, moeten wij echter verwijzen naar het oorspronkelijke opstel, opgenomen in Nature, 30 August. 1877, p. 364