De tweehonderdste der kleine planeten is den 28sten Juli j. 1. ontdekt door professor PETERS te Clinton, N. Y. (Nature, 14 Aug. 1879, p. 363). HG. Zon-photographieën. — Het is den heer JANSSEN aan het physico-astronomisch observatorium te Meudon gelukt rechtstreeksche photographieën van de zon te verkrijgen, van een halven meter in middellijn en bij een expositie-tijd van 1/2000 seconde. Hij heeft bevonden dat, wanneer hij achtereenvolgens, door middel van zijn zoogenaamden revolver-toestel, telkens met twee minuten tusschentijd, zich de zon doet photographeeren, elk beeld eenig in het oogloopend verschil met het voorafgaande aanbiedt. Daaruit blijkt dat geen plekje van de zonsoppervlakte in rust is, zelfs gedurende een zoo kort tijdsverloop, en dat de veranderingen groot genoeg zijn om op den afstand, waarop zich de zon bevindt, van de aarde waargenomen te worden, hoewel de kleinste waarneembare plek geen grootere oppervlakte heeft dan geheel Frankrijk, daar een seconde boogs op de zon gelijk is aan den afstand van Parijs naar Marseille. (Nature, 29 May 1879, p. 110). HG.