Door den heer A. GUYARD is een nieuw metaal ontdekt, dat door hem uralium is genoemd en tot de platinagroep behoort. De naam is door hem afgeleid van het Uralgebergte, waar het erts wordt gevonden. In den laatsten tijd zijn de scheikundigen overstroomd geworden met nieuwe metalen, zooals: Gallium, Davyum, Mosandrum, Neptunium, Decipium, Philippium, Norvegium, Scandium, Ytterbium, Holmium, X, Thalium en Uralium. De scheikundigen hebben dus vooreerst genoeg te doen om de eigenschappen dezer verschillende metalen, alsmede die hunner verbindingen te bestudeeren; daarbij zal waarschijnlijk blijken dat sommige daarvan mengsels van reedds bekende stoffen zijn, terwjjl andere wellicht op verschillende plaatsen, door onderscheiden onderzoekers zijn gevonden en met verschillende namen zijn aangeduid. Hoe dit ook zijn moge, de scheikundigen zijn er beter aan toe dan de sterrekundigen, die op een goede 200 kleine planeten, die zich voortdurend verplaatsen, moeten letten, daar deze anders niet zoo gemakkelijk kunnen worden teruggevonden.