Een wig-photometer. — Een nieuw soort van photometer, uitgedacht door professor PRITCHARD te Oxford, wordt ook door professor PICKERING, in eene mededeeling aan de American Academy of Arts and Sciences, aanbevolen. Dit kleine werktuig is meer bepaaldelijk bestemd voor het meten der betrekkelijke lichtsterkte van sterren, maar het beginsel schijnt ook wel voor andere photomotrische doeleinden toepasselijk te zijn. Het hoofdbestanddeel van het werktuigje is een wigvormig geslepen stuk van slechts weinig doorschijnend glas, van die soort, welke, omdat zij alle kleuren gelijkelijk absorbeert, neutraal getint wordt genoemd. Dit glas, in lang gerekten wigvorm gebracht en van een schaal voorzien, wordt, evenals een ringraikrometer, in het oculair geplaatst en kan daar heen en weder worden geschoven van het dunne naar het dikkere einde, totdat de ster, die men in het midden van het gezichtsveld heeft gebracht, geheel onzichtbaar wordt. De schaal geeft dan de dikte van het glas aan, waarbij dit het geval is. Nog eene andere wijze van meten is door professor PICKERING aangewend. Hij bezigt daartoe de dagelijksche beweging der aarde. Een staaf, evenwijdig met den kant der wig, wordt zoo geplaatst dat zij een rechten hoek maakt met de beweging der aarde, in dier voege dat de ster, door het gezichtsveld gaande, voorbij al dikkere en dikkere gedeelten der wig gaat en zoo eindelijk verdwijnt. De maat wordt dan aangegeven door het aantal sekonden dat voor dit verdwijnen wordt gevorderd. ( Nature, 13 Juli, p. 259 en 27 Juli p. 307). HG.