Een vuurbol. — In den avond van 3 Juni j. 1. werd ten H ure een groote vuurbol gezien, die over een aantal plaatsen van ons land heentrok. Later bleek dat die vuurbol ook in Engeland en Duitschland was waargenomen. Professor van de sande bakhuizen heeft uit verschillende hem toegezonden opgaven de baan van dien bol berekend. Zij was rechtlijnig en gericht naar een punt van den hemel waarvan de rechte klimming 53 de noordelijke declinatie 34°8' bedroeg; zij ging door de vertikalen der punten op de aardoppervlakte , wier breedten en lengten. ten Oosten van Greenwich zijn opgegeven in het onderstaand tafeltje, dat bovendien de berekende hoogte in kilometers boven die punten bevat. Waarschijnlijk is het lichaam zichtbaar geworden boven de parallel van 50°, terwijl het uit elkander spatte on onzichtbaar werd toen het zich op 91 kolometers boven een in de Noordzee op 56° 45' N. Br. en 6" 21' O. L. gelegen punt bevond, na in ons land door het Zenith van de steden Maastricht , Gravo, Elburg en Heerenveen, dus in ongeveer Zuid-Noordclijke richting te zijn gegaan.