Er wordt somtijds aan getwijfeld of bij het Noorderlicht geluiden ontstaan, zooals zulks wel eens wordt medegedeeld. De heer SOPHUS TRAMHOLT, de welbekende Noorweegsche natuurkundige, heeft daaromtrent een meer bepaald onderzoek gedaan door in Noorwegen brieven rond te zenden met daartoe dienende vragen. Op deze vragen heeft hij een groot aantal antwoorden ontvangen. Sommige berichtgevers verklaren, dat zij of anderen, die zij kennen, deze geluiden hebben gehoord; terwijl anderen daarentegen het tegendeel berichten. De meerderheid verklaart evenwel, dat deze geluiden bestaan; 36 pct. van de berichtgevers verzekeren, dat zij het geluid gehoord hebben persoonlijk en 39 pct. deelen dit van anderen mede. Het geluid wordt op onderscheidene wijzen beschreven als sissend, knetterend, loeiend, ruischend, rommelend, klepperend, waaiend enz.