Eene commissie met den heer ROSWELL P. FLOWER als voorzitter was door de Wetgevende Vergadering van den Staat benoemd met het doel, om uitvoering te geven aan de bepalingen , waarbij wordt voorgeschreven, dat alle draden van den telegraaf, van den telephoon en van het elektrisch licht onder den grond moeten worden gelegd. Den 30sten Juni deed zij een voorstel, dat, indien het door den Attorney-Generaal wordt goedgekeurd, aangenomen zal worden. Het verslag is ten gunste van het zoogenaamde »drawing-in”stelsel; met andere woorden, er wordt cene wijde buis onder den grond gelegd, en de buis op vele plaatsen van geschikte mangaten voorzien; de draden worden daarin gelegd en waar dit noodig is gesplitst. IJzeren buizen worden afgekeurd, omdat ze roesten en verteren en daarenboven geleiders zijn, indien een draad toevallig gebroken is.