Als tegenhanger van eene schets der geysers uit de nieuwe wereld in de tweede aflevering van dezen jaargang, volgt hier een verhaal van een bezoek aan de geysers op IJsland. De reiziger is dr. LABONNE, die in 1886 op last van het fransche ministerie van onderwijs eenen onderzoekingstocht deed en thans ook weder op IJsland vertoeft. D. v. C. »Ondanks alle afleiding, die de reis den reiziger oplevert, kan niets zijne vreugde overtreffen, wanneer hij de bochten van den Tungulfljot eindelijk achter zich heeft en plotseling verscheidene witte wolken aanschouwt, die uit de aarde schijnen op te rijzen en aan den rook van een grooten brand doen denken. Zij zijn hem het teeken, dat hij het beroemde dal der geysers, het zoo vurig verlangde doel van zijne vermoeiende reis, nadert, ’s Avonds tegen tien uur kwamen wij bij eene boerderij, die korten tijd geleden gebouwd is bij deze wondervolle merkwaardigheden der natuur. Nauwelijks waren wij van onze poneys afgestapt, of de pluvieren, die hier in groote zwermen hun verblijf houden, vlogen op onder het uitstooten van scherpe geluiden en de grond beefde. Er was dus eene uitbarsting op handen! Wij hadden ter nauwernood den tijd om hollende den rand van den grooten geyser op den rechten tijd te bereiken.