Berekening van kometenbanen. — In hare zitting van den 19den September 11. kwam bij de Académie den Sciences de Paris eene verhandeling van den heer R. RANDEAU ter tafel, waarin belangrijke bekortingen worden voorgesteld op de berekening van de benaderde baan eener komeet, voor het geval dat hel tijdsverloop tusschen de waarnemingen, waarop die berekening zich grondt, kort is. V.D.V.