Een gewezen directeur van de nitro-glycerine-fabriek te Cengio in Italië geeft in La Nature het volgende overzicht van de werkzaamheden, waardoor vijf jaren achtereen onder zijne leiding nitro-glycerine was gemaakt. Heeft gedurende dien tijd geen enkele ontploffing in die fabriek plaats gehad en is dus in dien tijd niemand gevallen als sachtoffer van de sluimerende helsche kracht, dit feit wordt als een eene groote zeldzaamheid genoemd. Gewoonlijk gaat de bereiding van het ontplofbare middel uit zwavelzuur, salpeterzuur en glycerine niet zoo lang zonder deerlijke ongevallen voort. De bewerking omvat vier onderdeelen: eerst worden de twee zuren met elkander vermengd, daarop laat men door de werking van dit mengsel op glycerine de nitro-glycerine ontstaan, in de derde plaats wordt hetgeen er van de zuren overgebleven is van het gevormde product gescheiden en eindelijk worden door spoeling met water en daarop met eene oplossing van soda de laatste sporen dier zuren weggenomen. De teekening in vogelvlucht toont ons het door wallen van losse aarde omgeven en in negen afdeelingen verdeelde terrein der fabriek te Cengio. Midden in elke afdeeling staat een gebouw; over het terrein en langs de wallen ziet men het buizenstelsel, waardoor warme stoom, samengeperste lucht en koud water naar de verschillende gebouwen worden gevoerd.