In den laatsten tijd hoort men veel over den verbazenden omvang, dien de weddingschappen op de Parijsche en andere wedrennen hebben bereikt, over de stelselmatige bevordering van deze weddingschappen en over de klachten daartegen aangeheven, over de maatregelen , daartegen genomen of voorgesteld. Het zal daarom wellicht aan velen onder de lezers van dit Album niet onwelkom zijn te vernemen, dat die wedrennen, die schijnbaar slechts een artikel van weelde zijn en wier bestaan met de gewoonte van wedden onder de toeschouwers staat en valt, op zich zelven beschouwd eene hoogst nuttige instelling zijn.