De verschillende vormen, waaronder het opiumgebruik de reeds lange lijst der in de maatschappij doorgedrongen vergiften nog langer maakt, verdienen zoozeer de aandacht, dat wij den hoofdzakelijken inhoud van eene studie omtrent dit onderwerp, van de bevoegde hand van den heer ERNEST MARTIN, onzen lezers niet willen onthouden. Men kan die vormen in drie hoofdgroepen splitsen: de morphinomanie, de opiophagie en het rooken van opium.