In een der laatst verschenen nommers van de Revue Mensuelle de l'École d'Anthropologie wordt uitvoerig melding gemaakt van de Societé d'Autopsie, waarvan ook de statuten worden medegedeeld. Die vereeniging is te Parijs gesticht in 1876 door Dr. COUDEREAU; thans is Dr. J. V. LABORDE voorzitter. Het is geen nieuwe zaak; twee eeuwen geleden, zoo wordt in het opstel gezegd, stierven er weinig personen van beteekenis, van wie niet den schedel was onderzocht. Daarin gaf men een beetje toe aan de wetenschappelijke nieuwsgierigheid; van anderen kon gezegd worden, dat zij na hun dood van zich wilden doen spreken. De lijkopening gaf aan den gestorvene zekere beroemdheid of bekendheid. Toch evenwel had dit weinig nut, omdat de natuurkundige wetenschap in die dagen nog een te geringe hoogte had bereikt. Nu echter is dit anders geworden en daarom is het goed, het voorbeeld onzer vaderen te volgen. Sedert eenige jaren zijn er laboratoria voor pathologische anatomie geopend, maar slechts enkelen kunnen daar hun studie maken en dan nog kunnen deze alleen de lichamen onderzoeken van de weinigen, die in de hospitalen, ziekenhuizen en gevangenissen sterven. Voor het grootste deel der geneesheeren en der beoefenaren van de studie der anthropologie blijft dus het ontleedkundig onderzoek gesloten. Bovendien zijn de personen, op wie die kunstbewerking wordt toegepast, onbekenden; men weet weinig of niets van hun antecedenten, van hun karakter, van hunne deugden, en gebreken; iets wat juist zoo hoog noodig is bij het onderzoek van hersenen en schedel en wat dies meer zij. Niemand toch ontkent tegenwoordig het onmiddellijk verband, dat er bestaat tusschen de inrichting der hersenen van den mensch en de functiën van dit orgaan. Maar de beoefenaar der wetenschappelijke psychologie, aan wien is opgedragen om licht te verspreiden omtrent de sociale wetenschap, zal geen zekerheid hebben, indien hij niet van te voren bekend is met de persoonlijke karaktertrekken van het individu, blijkende uit zijne handelingen en werken, of wel indien zij hem worden bekend gemaakt door dat individu zelf of door diens familieleden.