Eene eigenaardige en aandoenlijke plechtigheid heeft Woensdag 29 November des morgens ten 10 ure plaats gehad in het Museum van Natuurlijke historie te Parijs. Onder een toevloed van belangstellenden en geleerden heeft de overbrenging plaats gehad van het stoffelijk omhulsel van twee beroemde mannen naar de grafkelders, daarvoor aangewezen. We bedoelen GUY DE LA BROSSE, stichter en eerste directeur van den Jardin du Roi, en VICTOR JACQUEMONT, een der vermaardste reizigers, die in betrekking stond tot de genoemde wetenschappelijke inrichting. Het ministerie van onderwijs enz. was vertegenwoordigd door de heeren LIARD en DE SAINT-ARROMAN. Voor de verschillende wetenschappelijke lichamen traden op de heeren LAVIŚE, SAPPEY, LABOULBÈNE, BERGERON, CH. MAUNOIR, e. a. Tal van natuurkundigen en wereldreizigers hadden gaarne gevolg gegeven aan de uitnoodiging door professoren van het museum tot hen gericht, om tegenwoordig te zijn bij de laatste eer, aan het stoffelijk overschot der beide mannen te brengen. Bovendien woonden de verschillende beambten der tuinen en laboratoria de plechtigheid bij. Twee katafalken, met palmen versierd, waren opgericht ter zijde van het trapsgewijze milieu in de groote zaal voor de zoölogie. De professoren, met het bureau aan het hoofd, saamgesteld uit de heeren MILNE-EDWARDS, GAUDRY en HAMY, stonden aan den eenen kant; de gedelegeerden en genoodigden ter andere zijde. De eerste hield uit naam van het museum een sierlijke redevoering, waarin hij lof toezwaaide aan de beide onsterfelijke dooden. Hij herinnerde in de eerste plaats aan het werkzame leven van GUY DE LA BROSSE, in 1641 overleden, en aan den strijd, dien hij had gestreden om zijn werk tot stand te brengen; vervolgens verhaalde hij van de reizen van VICTOR JACQUEMONT (1801—1832), die o. a., in het jaar 1828, van wege het Museum van Natuurlijke historie op eene wetenschappelijke reis door Indië werd uitgezonden en op jeugdigen leeftijd te Bombay overleed.