Er is weder eene nieuwe paalwoningen-nederzetting in Zwitserland ontdekt. Professor F. A. FOREL te Morges is zoo gelukkig geweest, en wel voor den Stand de Boiron op 250 meter van den oever, bijna aan den zoom van den berg, op eene diepte van 3 meter, bij lagen waterstand. Deze nederzetting moet zeer klein zijn geweest. Zij bestaat uit 12 palen, welke waarschijnlijk slechts ééne woning droegen. De palen zijn zeer wijd van elkaar geplaatst, zoodat het niet waarschijnlijk is, dat er veel zal kunnen worden opgevischt, tenzij men met een baggerbeugel werke. In elk geval bewijst het opnieuw, — sedert de eerste ontdekking van 1853 en 1854 vermoed, — dat Zwitserland eenmaal bevolkt was door paalwoning-bewoners in de steen- en bronsperioden. Dit is nu de tweede nederzetting welke bekend is in het meer, dat zich uitstrekt tusschen le Boiron en la Venoge. Het is de dichtst nabij gelegene van de graven van Boiron, waartoe enkele ook tot dat tijdperk kunnen teruggebracht worden. De nederzetting van den Stand is tegenover de oude begraafplaats van Boiron gelegen.