De gemiddelde snelheid van den wind bij hevige stormen is volgens eene studie van den heer CURTIS 190 mijlen (kilometer) in het uur. Het maximum van snelheid nam hij waar te Holyhead op 31 December 1891; hij teekende toen aan 256 kilometer. Niettemin vallen er meer waarnemingen te vermelden van 200 tot 250 kilometer. De heer cuutis verdeelt de stormen , wat aangaat de opeenvolging der windstooten, in drie klassen of categorieën. Ten eerste die, waarin de windstooten elkaar min of meer regelmatig opvolgen met een tusschenruimte van 10 à 20 seconden. Daarna die, waarin de snelheid van den wind vrijwel constant is, en ten laatste die, welke schijnen voort te komen van de juxtapositie (het tegen elkaar inwerken) van twee reeksen windstooten, zich snel achtereenvolgend opvolgende, en waarvan er een een betrekkelijk geringe snelheid heeft.