Den 25sten en 26sten Februari dezes jaars werd op vele plaatsen in Oostenrijk-Hongarije waargenomen, dat de pas gevallen sneeuw eene eigenaardige kleur vertoonde. Reeds des voormiddags van den 26sten zonden eenige stations telegrafisch bericht van dit merkwaardig verschijnsel aan het meteorologisch instituut te Buda-Pest, welke berichten voornamelijk van aan gene zijde (oostwaarts) van den Donau gelegen plaatsen, als Sopion, Kesztely, Boglar, Köszeg en Má Priafalva, inkwamen. In verband met de omstandigheid, dat gelijktijdig verscheidene, ver van elkander gelegen plaatsen het verschijnsel waarnamen, viel er natuurlijkerwijze aan verbeelding of gezichtsbedrog van de zijde der waarnemers in ’t minst niet te denken, waarom dan ook het meteorologisch instituut onverwijld besloot van enkele stations de gekleurde, van deze sneeuw na smelting en verdamping achtergebleven zelfstandigheid aan te vragen. Dat het zeldzaam voorkomend natuurverschijnsel in de daar te lande verschijnende dagbladen druk werd besproken en de meest uiteenloopende vermoedens ter verklaring van dezen vreemdsoortigen neêrslag werden geopperd, behoeft voorzeker geen betoog. Zoo waren, bij voorbeeld, sommigen van meening, dat de met deze sneeuw den bodem bereikt hebbende stof van kosmischen oorsprong zou zijn en ongetwijfeld met de te Madrid en over een groot gedeelte van het Iberische schiereiland waargenomen meteoorontploffing van den 10den Februari in verband staan moest. Anderen hielden de stof voor vulkanische asch of wel voor uit de Sahara afkomstig woestijnzand, en wel het laatste in verband met een reeds vroeger plaats gehad hebbend geval van gelijksoortigen aard. Den 24/25 Februari des jaars 1879 n.l. viel er eene aanzienlijke hoeveelheid van dit woestijnzand niet alleen over Italië en de kust van Dalmatië, maar zelfs over de geheele landstreek langs de zuidelijke helling der Oost-Alpen. De bekende Afrika-reizigers ROHLFS en dr. STECKER, die zich toen in de nabijheid van Sokwa, in Tripoli, bevonden, beleefden daar een hevigen samoen. Het in de Sahara omhoog gevoerde zand trok destijds met de depressie over de Middellandscbe zee en over de Alpen en viel daarbij langzamerhand weder neder.