Een merkwaardige dubbelster. — Uit metingen, door SCHIAPARELLI tusschen 1887 en 1895 volbracht betreffende de dubbelster 3883 = Lalande 9091, als zoodanig in 1879 door den heer BURNHAM ontdekt, was dr. T. J. J. SEE reeds te voren tot de conclusie gekomen, dat hare periode slechts eenige weinige jaren kan bedragen. Nu, alle voorhanden materiaal in aanmerking brengende, komt hij tot het besluit, in dit opzicht niet te hebben gedwaald; het blijkt toch dat die periode slechts 5½ jaar lang is.