Er is onlangs te Buitenzorg (Java) een gedenkteeken geplaatst op het graf van Dr. Pieter Cornelis Plugge, die daar 29 Juni 1897 overleden is tijdens zijn verblijf in ’s lands plantentuin tot het verrichten van pharmacologische onderzoekingen. De directeur van genoemde instelling, de heer prof. m. tkeub, had de beleefdheid de hierbij gevoegde afbeelding voor het Album der Natuur herwaarts te zenden, wèl wetende, dat het aan vele vrienden , vereerders en leerlingen van den gestorvene welkom zou zijn, te zien, op welke eenvoudige doch waardige wijze plugge’s graf in het verre zonnige land gesierd is, opdat het nog in late jaren kenbaar zij voor allen, die den Hortus Bogoriensis zullen bezoeken, gedreven door denzelfden lust tot natuuronderzoek, die eenmaal ook hem daar henen leidde. Wie en wat Plugge was, behoeft wellicht nu nog niet in herinnering gebracht te worden. Sedert 1878 vervulde hij met eere het ambt van hoogleeraar in de pharmacie en toxicologie aan de rijksuniversiteit te Groningen. De geschiedenis der natuurwetenschap echter onthoudt wel de feiten, die verband houden met den vooruitgang onzer kennis, doch zij pleegt spoedig de namen der personen te vergeten, die door hun arbeid aan dien vooruitgang in meerdere of mindere mate hebben medegewerkt. Wat aan ons, plugge’s tijdgenooten en vakgenooten, duidelijk is, moge door dit grafteeken in het stille Bogor en door de »kabar angin”, die zich naar Indische wijze om dit graf zal verspreiden en telkens weêr zal vernieuwen, aan de nakomelingen worden kenbaar gemaakt: Plagge was een kundig onderzoeker van de geheimenissen der natuur.