In het onlangs verschenen Bulletin of the College of Agriculture, Imperial University, Tokyo, Japan, Vol. III, schrijft Dr. Seiroku Honda, hoogleeraar in de boschcultuur aan genoemde universiteit, het volgende over den buitengewoon hoogen vloed, die den 15en Juni 1896 op zoo’n ontzettende wijze de noordoostkust van Japan teisterde. De huizenhooge golven, aan watermuren gelijk, die met verbazende snelheid kwamen aanrollen, overstroomden een kuststrook van ongeveer 150 Engelsche mijlen. Drie vloedgolven, die elkander met een tusschenruimte van ongeveer 6 minuten opvolgden, vernielden, in een groot kwartier, 9381 woningen en 6930 vaartuigen. Bij de ramp verloren 21908 menschen bet leven en werden 4398 zwaar gewond. Zooals men weet worden de Japansche kusten dikwijls door dergelijke overstroomingen geteisterd.

Album der natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Kruseman

onbekend. (1899). Met bosschen beplante kusten – duinen – beschermen het daarachter liggend land tegen hooge vloedgolven en overstroomingen. Album der natuur, 48(1), 349–352.