Breedte-verandering. — De heer KIMURA, directeur van het Internationale observatorium te Mizusawa (Japan), deelt in de „Astronomische Nachrichten” do resultaten mede, door den heer NAKANO afgeleid uit zijne waarnemingen aangaande het al of niet bestaan van een dagelijksche variatie in de breedte. De slotsom dezer waarnemingen, die zich over een gansch jaar — van 28 Maart 1903 tot 31 Maart 1904 – uitstrekken, is deze: dat „eene meetbare systematische dagelijksche verandering in de breedte in het geheel niet bestaat.” ( Astronom. Nachrichten, Nos. 4040 en 4041). V. D. V. Een nieuwe ster in „de Arend”. — Volgens een telegram, den laten September 1.1. aan de „Kieler Centralstelle” ontvangen, is don 12den Augustus, door den heer FLEMING te Havard, een nieuwe ster ontdekt, wier coördinaten ten opzichte van het aequinoctium van 1900 zijn: 18 uur 56 min. 6 sek. rechte klimming en 4° 33' zuider deklinatie.