Doorbladert men de chemische literatuur van de laatste jaren, die zich tot bergen heeft opgehoopt, dan vindt men onophoudelijk nieuwe stoffen beschreven , nieuwe methoden van bereiding aangewezen , nieuwe theorieën ontwikkeld. Gesteund door de natuurkunde, gaat de scheikundige wetenschap met reuzenschreden vooruit en aan het einde dezer eeuw is het arbeidsveld, aan ’t eind der vorige ontgonnen, honderd-, ja duizendvoudig uitgebreid. En naarmate het materiaal zich ophoopt, stelt de menschelijke geest zich steeds stoutere problemen en poogt steeds dieper door te dringen in het waarom der dingen en in den bouw dier kleine deeltjes of moleculen, waaruit, naar men aanneemt, de lichamen bestaan. De nijverheid grijpt gretig naar de nieuw geworven schatten en zoo worden, veel gemakkelijker dan voorheen , stoffelijke behoeften van allerlei aard bevredigd, het leven veraangenaamd , de levenskans verhoogd. Ik behoef slechts te wijzen op de deugdelijke en goedkoope verlichting en verwarming onzer woningen in vergelijking van voorheen, de goedkoopere kleeding, de rijke verscheidenheid van heerlijke kleurstoffen uit onaanzienlijke bronnen getrokken , ’t genot van spjjzen in jaargetijden, waarin men ze vroeger niet kende, de metaalindustrie met haren geweldigen invloed op het verkeer, de geneesmiddelen en antiseptica, die ziekten genezen en ziekten voorkomen; doch waar zou ik ophouden, indien ik, ’t geen deze eeuw op natuurkundig gebied heeft gewrocht, ook slechts flauw wilde schetsen. Van vele nieuw ontdekte zaken had men spoedig groote verwachtingen, al liet de toepassing op zich wachten. Ik noem slechts het aluminium of het metaal der kleivelden, zooals het genoemd werd door DEVILLE, die het eerst de fabriekmatige afscheiding heeft gevestigd — zij bleek te kostbaar om de verwachte toepassingen aan het metaal te verzekeren, doch thans is in de electriciteit de steen der wijzen gevonden om het goedkoop uit zijne verbindingen af te scheiden — ; den onschadelijken rooden phosphorus, pas jaren na zijne ontdekking de zegevierende overwinnaar geworden van den gelen phosphorus der oude lucifers, waaraan hij zijn ontstaan heeft te danken; het glansrijke koollicht van DAVY, dat jaren lang als eene meerkwaardige proef vertoond, thans in onze groote steden den nacht in dag verandert; zoo ook de stof, die ik aan het hoofd van dit opstel heb vermeld en die, zoowel uit een wetenschappelijk als uit een practisch oogpunt, in de laatste jaren hoe langer hoe meer is ter sprake gekomen en toch reeds in 1818 door THÈNARD is bereid.