In bet jaar 1888 verscheen in Nederland een boekje van dr. M. SNELLEN over den bliksemafleider; in Maart van datzelfde jaar hield prof, LODGE in Engeland twee lezingen over hetzelfde onderwerp, met proeven toegelicht, en de uitspraken van LODGE gaven in de zitting der British Association aanleiding tot levendige tegenspraak van den kant van twee bekende mannen op dit terrein, VARLEY en PREECE. Het feit, dat er in Nederland een oorspronkelijk werk op het gebied der theoretische of toegepaste natuurkunde verschijnt, dat geen leerboek is, mag zeldzaam genoemd worden en aangezien dit boekje geschreven is door den directeur van het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut (1ste Afd.), zoo moest de verschijning wel hoogst welkom zijn aan allen, die in het onderwerp belang stelden en gaarne hun kennis van den bliksemafleider wilden vermeerderen.