Zoo nu en dan wordt in de dagbladen de herinnering levendig gehouden aan de valkenjacht; aan dien eigenaardigen tak van sport, welke, voornamelijk tot in de 17de eeuw, ook in ons land in groote eere werd gehouden. Immers tal van schilderijen en prenten onzer Hollandsche meesters, zooals o. a. een Berckheyde in het Haagsch gemeente-museum, geven aardige groepen van ter jacht gaande vorstelijke personen met hun gevolg, waarbij de valkeniers en valken niet ontbreken, en allerminst de vorstinnen en jonkvrouwen, die het afgerichte dier op de hand dragen. Karakteristiek mag het vooral heeten, dat de kunst van »valkenieren” aan ons land toebehoort, en dat het beroep van valkenier voor ket meerendeel verband schijnt te houden met de plaatsen in ons land, die den naam van dien vogel in den plaatsnaam voeren, zooals bijv. Valkenburg en Yalkenswaard.