De dertien koloniën, die zich in 1776 van Engeland afscheidden en den grond legden tot de groote federatieve republiek, telden toen op eene oppervlakte van 18700 Duitsche vierkante mijlen drie millioenen bewoners. Thans heeft het gebied der Vereenigde Staten met inbegrip van het onlangs aangeworven Russische gedeelte van Noord-Amerika eene uitgebreidheid van 165,000 vierkante mijlen, waarop omstreeks 36 millioenen menschen leven. In een verloop van 91 jaren zijn derhalve de Vereenigde Staten met opzigt tot hun grondgebied nagenoeg negenvoudig en met opzigt tot de bevolking twaalfvoudig toegenomon. Of deze snelle wasdom van gebied thans zijn hoogtepunt bereikt heeft? Of het land der Amerikanen zich van nu voortaan binnen zijne tegenwoordige grenzen zal beperken? Wie zal dit met zekerheid kunnen berekenen? De begeerige blikken, op eenige eilanden van West-Indië, op Britsch Columbia en op Mexiko geworpen, duiden veeleer aan, dat de vergrootingszucht door de kort geleden aanhechting van Aljaska nog niet is gestild. De snelle toeneming van de bevolking, met welke de ontwikkeling van productie en handel hand aan hand gaat, zal waarschijnlijk voortduren totdat het groote onderscheid tusschen de volksdigtheid van de Europesche en Noord-Amerikaansche Staten zal zijn weggenomen. Indien het tegenwoordige gebied der Vereenigde Staten even digt bevolkt ware als thans Europa, zoude het getal zijner inwoners 264 millioenen bedragen. Er blijft dus nog eene onafzienbare ruimte voor verderen aanwas open. Voor het tegenwoordige is de bijna voorbeeldeloos snelle bezetting en ontginning der westelijke staten en territonën een hoogst opmerkelijk verschijnsel. Datzelfde ontzaggelijke landgebied aan gene zijde van de Missisippi en Missouri, dat voor twintig jaren behalve eenige horden van wilde Indianen slechts weinige koloniën van landverhuizers herbergde, vertoont thans een rijk staatkundig organisme, over 6 staten en 8 territoriën verdeeld en bevat behalve 300,000 Indianen meer dan één millioen inwoners. Het heeft uit de heerlijke haven van San Francisco, welke de natuur als eene ingangspoort uit den grooten Oceaan aan hetzelve schonk, een van de belangrijkste plaatsen van handel en verkeer van de geheele aarde gemaakt. Van een dergelijken aanwas bestaat inderdaad slechts één voorbeeld: de bevolking van Australië, hetwelk zijn wonderbaren aanwas, evenzoo als de aan den grooten Oceaan gelegene staten van Noord-Amerika, hoofdzakelijk aan het goud te danken heeft. Als echter Australië met opzigt van het getal zijner inwoners (ongeveer 1¼ millioen) het westelijk gedeelte van de Noord-Amerikaansche staten eenigermate overtreft, moet men echter daarbij niet vergeten, dat het reeds voor de goudontdekking een meer aanzienlijk getal inwoners bezat. Veel sneller heeft het instroomen van op gewaagde ondernemingen beluste fortuinzoekers in de westelijke staten plaats gehad en nog tegenwoordig gaat de uitbreiding der volkplantingen, het ontstaan van volkrijke steden en gewesten in voorheen onbekende wildernissen in de goudlanden van Californie, Idaho, Montana, Arizona, Colorado, alsmede in het zilverland Nevada, zoo snel, zoo plotselijk van de hand, dat men op kaarten, die naauwelijks in ’t licht gekomen zijn, al spoedig nieuw gestichte, belangrijke plaatsen, van welke de dagbladen melding maken, te vergeefs zoekt.