In het Wetenschappelijk Bijblad van het Album der Natuur 1868 blz. 33 is reeds voorloopig kennis gegeven van een nieuw ontdekt Poolland, dat door den Amerikaanschen kapitein LONG ten noorden van de Beringstraat is gezien en door hem met den naam van Wrangel-land is betiteld. Dr. A. PETERMANN , uit wiens bekende Mittheilungen van 1868 blz. 1 dit bericht ontleend is, heeft later in datzelfde geographisch tijdschrift een opstel geleverd, waarin hij de verschillende tochten in dit gedeelte van de IJszee verhaalt en tevens de belangrijkheid daarvan zoowel voor de kennis onzer aarde als voor den handel aantoont. Gelijk wij vroeger getracht hebben de lozers van het Album op de hoogte te houden van de noordpooltochten, die langs een geheel anderen weg werden ondernomen, zoo meenden wij hun geen ondienst te doen, indien wjj hun thans mededeelden, wat vroeger en later gedaan is om ook door de Boringstraat in het onmetelijke noordpoolgebiod door te dringen. De Bering-straat toch is een van de drie of vier poorten, die den toegang tot het hooge noorden openen. De zee, die zich ten noorden van die straat uitbreidt, biedt met opzicht tot de kennis van onzen aardbol zeer belangwekkende gezichtspunten aan, die door de in die richting ondernomen tochten steeds duidelijker aan het licht zijn gekomen.