Er is schier geen enkel boek over de Natuurkundige aardrijkskunde, of wij vindon er de omstandigheid in vermeld, dat de wouden hunnen invloed doen golden op hot klimaat. En wederom, er is geen enkel boek over de genoemde wetenschap, waarin wij omtrent dien invloed eenigszins uitvoerige mededeelingen vinden. Van de regenverdeeling naar plaats en tijd sprekende, zegt G. H. VON KLÖDEN (Handbuch der Erdkunde, Band I, Seite 764): “het gemis aan boomen in warme landen is een bepaald beletsel voor de regenwolken om zich te ontlasten; van daar do groote droogte in do binnenlanden van Spanje, van daar ook het verschijnsel, dat de regenmassa, die jaarlijks in Egypte valt, vermeerderd is, sedert men met den aanplant van dadelpalmen ijveriger is voortgegaan” .¹