In vele kringen wordt geklaagd over de groote sommen, die jaarlijks op de begroetingen der verschillende landen voorkomen en alleen ten doel hebben elkander afbreuk te doen. Zonder twijfel verslindt het militarisme, onder welks bestuur we thans schijnen te leven, veel geld, en al kan men van de meeste uitgaven zeggen, dat zij geen invloed hebben op de algemeens welvaart, omdat het geld in het land blijft, toch moet het steeds met blijdschap begroet worden, wanneer uitvindingen op militair gebied ook andere doeleinden ten goede komen. Zoo heeft b.v. de uitvinding van het buskruit een rol gespeeld bij do verbetering der ijzer- en staalbereiding, omdat bij de steeds toenemende spankracht, steeds hooger eischen moesten gesteld worden aan het kanonnenmetaal. Het in kaart brengen van vele landstreken geschiedde op kosten van het departement van oorlog, onderzoekingen over de bruikbaarheid van aluminium voor huishoudelijke doeleinden werden door de Duitsche leger-administratie gedaan en deze voorbeelden kan men nog met vele andere vermeerderen. De proeven met submarine booten geschiedden uitsluitend met het oog op de kustverdediging. Zij waren zeer kostbaar en leverden tot op heden slechts betrekkelijk gunstige resultaten op. De opgedane ondervindingen kwamen echter dengene ten goede, die trachtte de submarine boot voor andere doeleinden te gebruiken en wel in de eerste plaats bij onderzoekingen op groote diepte, met het oog op het bergen der lading van gezonken schepen. Een dergelijke boot wordt in Prometheus, nº. 406, vermeld.