Nu er in den laatsten tijd in do couranten herhaaldelijk sprake is van de astronomische instrumenten, door de Duitsehe Chinaexpeditie als eene soort van oorlogsbuit naar Europa meegebracht, die in het park van het keizerlijk slot te Potsdam zullen worden opgesleld, is het misschien niet ondienstig te dezer plaatse een en ander mee te deelen omtrent de geschiedenis dier instrumenten. Dat de Chineezen, een volk, zoo gehecht aan zijn verleden en aan alles wat van de voorvaderen afkomstig is, geringe waarde schijnen te hechten, naar men zegt, aan de voorwerpen, die tot vóór korten tijd op de muren van Peking waren tentoongesteld en er geen bezwaar in zien deze in de handen van vreemdelingen te laten, heeft terecht verwondering gewekt. Het feit komt echter in een ander licht, als wij weten, dat de als zeer oud geroemde instrumenten noch in China gemaakt, noch door de Chineezen tot het doen van waarnemingen gebruikt zijn, maar grootendeels afkomstig uit Europa van de tweede helft der zeventiende en het begin der achttiende eeuw.