Het is onzen lezers reeds bekend 1, dat het in September dezes jaars twee eeuwen geleden zal zijn, dat door onzen landgenoot ANTONY VAN LEEUWENHOEK de mikroskopische wezens werden ontdekt. Op het initiatief der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging, hebben bijna alle natuur- en geneeskundige genootschappen in Nederland zich vereenigd met het doel, deze, voor de geheele natuurwetenschap zoo belangrijke, ontdekking op plechtige wijze te herdenken.