Dezelfde oude papieren, waaruit ik een paar jaren geleden eenige bijzonderheden omtrent de oudheid van de koningin der bloemen — de Roos — mededeelde, stellen mij thans in staat den lezers van het Album der Natuur eenige bladzijden aan te bieden over den tuinbouw , naar aanleiding vooral van hetgeen dienaangaande in der tijd is medegedeeld doorden hoogleeraar CH. MORREN , te Luik. „De hoofdelementen van elke geschiedenis der oudheid zijn geput uit drieërlei bron”, zegt hij , „t. w.: uit die der godsvereering, uit die der overlevering en uit die der mythe.”