In de onlangs uitgekomen Pharmacographia van FLUCKIGER en HANBURY geven die scheikundigen het belangrijk resultaat van hun wetenschappelijk onderzoek der voornaamste drogerijen, welke in Engeland en Engelsch-Indië worden aangetroffen. Dat onderzoek omvat haar botanischen oorsprong, geschiedenis, beschrijving, anatomische structuur, scheikundig samenstel, gebruik, vervalsching, surrogaten enz., alles voorgedragen in een vorm en stijl, welke de lezing er van even aangenaam als nuttig maakt en het werk een plaats verzekert in de boekerij niet alleen van den geleerde, maar ook van elken leek in de wetenschap, die in het onderwerp belang stelt. Van hunne bevinding dat de areeknoot geen catechine bevat, mocht ik reeds in een vorig artikel gewag maken², en zoo ik mij thans veroorloof met een woord te reppen van hun onderzoek betreffende de radix Spigeliæ Marilandicæ, zoo is het alleen om de opmerking te maken, dat de eigenschappen van drogerijen soms zeer kunnen verschillen van die, welke dezelfde voorwerpen bezitten in den groenen of verschen staat, en dat planten, in een ander werelddeel groeiende, in Europa van weinig beteekenis kunnen worden geacht, nadat zij de eigenschappen, die ze in haar vaderland doen hoogschatten, door het drogingsproces hebben verloren.