Tot de geheime krachten der natuur, waarvan de blijken in dieren onze bewondering wekken, behoort voorzeker die, welke sommigen hunner de juiste richting wijst die zij te volgen hebben, om een soms ver verwijderd en voor hen onzichtbaar punt te bereiken, waar zij bevrediging vinden van zekere begeerte die hen prikkelt. Voor de zonderlinge macht, waaraan zij daarbij gehoorzamen, mag men somtijds op eene min of meer aannemelijke wijze een buitengewoon vermogen der zintuigen in de plaats kunnen stellen, doch in een paar nog al opmerkelijke gevallen, waarvan ik ooggetuige was, is mij deze oplossing ten eenenmale onvoldoende voorgekomen, waarom ik deze wensch te onderwerpen aan het oordeel van hen die de huishouding der dieren in de vrije natuur tot hun studie hebben gemaakt. Ik bedoel hier in de eerste plaats eene, voor zooveel ik weet, niet zeer algemeen bekende eigenschap van het zwijn (sus scrofa), namelijk: dat wanneer het van een schip in de nabijheid, ofschoon buiten gezicht, van land over boord wordt geworpen, of door eigen toedoen het water bereikt, het zich dadelijk met den meesten spoed verwijdert in de juiste richting van den naasten wal.