Wie van de lezers of vooral lezeressen van dit Tijdschrift heeft niet meer dan eens, hetzij verbitterd door de gedurige aanvallen, hetzij in koelen bloede, maar doordrongen van het bewustzijn aan den algemeenen verdelgingsoorlog te moeten deelnemen, de aloude lynchwet “oog om oog, tand om tand" toegepast op liet aan het hoofd van dit opstel genoemd insekt? Dat het algemeen bekend is en volstrekt niet zelden voorkomt, zal wel door niemand worden tegengesproken, FRISCH, een Duitsch schrijver uit de eerste helft der vorige eeuw, verontschuldigt zich dan ook over het gemis van eene afbeelding der vloo in zijn Beschreibung von allerley Insecten in Teutschland, ¹ zinspelende op de wijze waarop meestal de doodstraf aan dit insekt voltrokken wordt, met de prozaïsche opmerking: dat eene afbeelding overbodig is, daar het dier de meeste lezers onder den duim komt.