Op blz. 283 van het vier-en-vijftigste duel (1871) van RUDOLFF VIRCHOW’S Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medicin, wordt onder Nº. 11 van de Kleinere Mittheilungen door den uitgever het volgende medegedeeld: “De medische faculteit te Berlijn ontving voor eenigen tijd door bemiddeling van den geestelijke THIEN te Parstein bij Oderborg in Neumark, een aantal kleine insekten, met verzoek om opheldering en hulp. Volgens bijgevoegd bericht was de onderwijzer en koster BAHN te Bölkendorf na eene in de belendende herberg plaats gehad hebbende vertimmering, van de maand Augustus 1870 af, in zijne altijd zindelijk gehouden woning lastig gevallen door het in grooten getale verschijnen van een insekt, dat zich door het geheele huis en over de zich daarin bevindende voorwerpen, ook kleedingstukken en bedden, verspreidde, en voor hem zelfs eene voortdurende lichamelijke plaag word, onder welks invloed zijne gezondheid meer en moer verzwakte. Alle middelen die men ter verdelging of verdrijving van het bewuste insekt had aangewend, waren vruchteloos gebleven. “Uit de door Dr. GERSTäCKER bewerkstelligde determinatie der overgezondene diertjes bleek, dat het een klein Orthopteron ¹ uit de familie der houtluizen (Psocina) , en wel Clothilla inquilina V. HEIJD was. Dr. gerstacker merkt aan, dat tot dusver nergens melding is gemaakt van het in grooten getale in menschelijke woningen verschijnen van deze soort en van haren nadeeligen invloed, doch dat zij zoor na verwant is aan de bekende boeken- of papierluis (Troctes pulsatorius I .), waarmede zij de levenswijze in oude boeken, in met papier beplakte insektenkasten deelt.