Het onderwerp, waarvoor ik voor eenige oogenblikken de aandacht van de lezers van dit tijdschrift kom vragen, namelijk de wordingsgeschiedenis van ons zonnestelsel, kan zeer zeker niet op nieuwheid aanspraak maken. Reeds in den 4den jaargang van het Album der Natuur wordt van de hand van den hoogloeraar HARTING een uitvoerige beschouwing over het ontstaan van ons zonnestelsel aangetroffen, ¹ en wanneer ik het onderneem om thans op datzelfde onderwerp terug te komen, dan geschiedt zulks alleen omdat, naar mijne bescheiden meening, in den laatsten tijd de oplossing van dit groote probleem een nieuwe phase is ingetreden. Den 24sten October 1881 hield ROBERT BALL, hoogleeraar in de Sterrekuude aan de Universiteit te Dublin, een openingsrede in het Midland Instituut te Birmingham. Deze redevoering, welke tot titel hoeft: A glimpse through the Corridors of age, geeft in populaire vorm een overzicht van eene grootendeels op wiskundigen grondslag berustende bespiegeling van G. H. DARWIN, zoon van den beroemden natuuronderzoeker CHARLES DARWIN, over den invloed van de wrijving, welke door de getijden wordt in het leven geroepen. Het kwam mij voor, dat èn in de ontwikkeling van DARWIN’s denkbeelden èn in de voorstelling, welke BALL daarvan geeft, het een en ander werd aangetroffen, dat nieuw is en niet als algemeen bekend mag worden aangenomen, en dat derhalve een korte uiteenzetting daarvan den lezer van het Album niet onwelkom zoude zijn.