In tegenstelling met de voorspellingen van almanakken en weerprofeten, die nog een zekere vermaardheid bezitten, wordt door leeken dikwijls de opmerking gemaakt, dat de weervoorspellingen door de meteorologische centraalbureaux opgemaakt en door de dagbladen openbaar gemaakt, toch weinig vertrouwbaar zijn, omdat zij vaste grondslagen missen. Dat deze onderstelling onjuist is, bewijst, dat de kennis van de grondslagen, waarop die wetenschappelijke weervoorspellingen berusten, nog verre van doorgedrongen is tot het groote publiek. Ook worden in het algemeen weervoorspellingen voor orakelspreuken gehouden, daar men toch geheel over het hoofd ziet, dat men, wat nu een voorspelling genoemd wordt, eigenlijk is een uitgesproken oordeel omtrent den waarschijnlijk te verwachten weerstoestand, berustende op zeer deugdeljjke grondslagen, zooals hieronder nader zal blijken. De tegenwoordige wetenschappelijke weervoorspellingen, welke op grond van synoptische weerkaartjes worden opgesteld, berusten op een aantal regels, die wij in dit opstel nader zullen bespreken. Deze regels hebben voornamelijk betrekking op de voortbeweging van depressies en de ligging van gebieden van hooge luchtdrukking en zijn de resultaten van de onderzoekingen der laatste tientallen van jaren. Alvorens tot hunne bespreking over te gaan is het noodig, dat de lezers bekend worden gemaakt met hetgeen in de meteorologie verstaan wordt onder een depressie en een gebied van hooge luchtdrukking en dat een beschrijving wordt gegeven van de verdeeling der weersverschijnselen daarin, omdat zonder dit het niet mogelijk is een recht begrip van de oorzaken der weersveranderingen te verkrijgen.