Voor den oppervlakkigen beschouwer schijnt het alsof de onuitputtelijke rijkdom der natuurverschijnselen zich niet ver in den dampkring uitstrekt. Terwijl in het planten- en dierenrijk het aantal soorten een overweldigenden overvloed aanbiedt, terwijl de sterrenhemel in heldere nachten met zijn heirleger van schitterende hemellichamen zelfs den meest onverschillige weet te boeien, schijnt het alsof de verschijnselen in den dampkring slechts gering zijn in aantal en hij, die gewend is dagelijks het weêr met kritischen blik te beschouwen om in de gebeurtenissen in het rijk der wolken uitgangspunten voor een oordeel over het te verwachten weêr te vinden, vergeet zijn aandacht te schenken aan zoo velerlei, wat in den dampkring kan worden waargenomen. Niet alzoo met hem, die zijn aandacht wijdt aan de wereld der optische verschijnselen. Daar biedt de dampkring een rijkdom aan, die menigeen verbaasd zal doen staan, onbekend als hij is met vele verschijnselen, welke ontstaan door breking of buiging der lichtstralen. Maar toch, hoe weinigen zijn bekend met de tallooze vormen waarin zich de halo vertoont, met de prachtige kleurschakeeringen van de verschillende deelen van dat lichtverschijnsel, hoe velen hebben nooit acht geslagen op de meestal groen, geel of violet gekleurde z. g. overtallige bogen, die bijna altijd aan de binnenzijde van den regenboog ontstaan. En eindelijk, hoe onbekend is nog het schoone lichtverschijnsel, dat den naam draagt van iriseerende wolken en dat ons de heerlijkste kleuren en kleurschakeeringen vertoont.