Onder de vele belangrijke vraagstukken op weerkundig gebied beeft de invloed van het weêr op den mensch somtijds een onderwerp van ernstige studie uitgemaakt. Somtijds, zeggen wij, omdat in verhouding tot zijn belangrijkheid dat vraagstuk nog maar weinig bestudeerd is, zoodat wij heden ten dage vrijwel in het duister rondtasten, wanneer wij vragen in welke mate de mensch den invloed ondervindt van de weêrsverschijnselen en de weêrsveranderingen. In ons land kan men de personen, die getracht hebben eenig licht in deze duistere zaak te ontsteken, bij enkelen tellen, niet omdat de middelen om een onderzoek naar het verband tusschen de weêrsverschijnselen en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van den mensch in te stellen, niet aanwezig zijn maar veelmeer, omdat de belangstelling van onze vaderlandsche geleerden voor meteorologische vraagstukken in het algemeen nog steeds verre beneden pari staat. Daarom kan het misschien goed zijn een poging te wagen die belangstelling op te wekken door in dit tijdschrift eenige regelen aan het bovengenoemde vraagstuk te wijden. Een aanleiding daartoe vonden wij in het verschijnen van een belangrijke studie in het hier te lande nog weinig bekende Amerikaansche meteorologische tijdschrift; U. S. Monthly Weather Review, van de hand van Prof. EDWIN G. DEXTER.