Tot de verschijnselen in den dampkring, waarmede de meteorologische wetenschap zich bezig houdt, behooren ook een aantal lichtverschijnselen. De voortdurende uitbreiding van het arbeidsveld, waarop de weerkunde zich beweegt, maakte een verdeeling daarvan hoe langer hoe meer noodig, daar het te groot werd om overzien te kunnen worden. Maar ook om andere redenen moest een verdeeling tot stand komen. Bij de toenemende verbetering der instrumenten en methoden van waarneming en door de invoering van de waarnemingen in hoogere luchtlagen ontwikkelde zich de z.g. dynamische meteorologie tot een bijna zelfstandig onderdeel der weerkunde en zooveel te meer, omdat het onderzoek der circulatiestroomen in den dampkring en de daarmede verwante verschijnselen het nauwst in verband staan met de praktische toepassingen der weerkunde, welke toch voor den mensch het belangrijkst zijn en daarom wel het meest en het eerst bestudeerd moeten worden. Onder deze omstandigheden is het gevaar niet zoo ver af, ja, woont in ons midden, dat de studie der lichtverschijnselen allicht op den achtergrond zou gedrongen worden, om nog niet eens te sproken van verwaarloozing dier studie.